KARTA DUŻEJ RODZINY

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu ( pok. Nr 2, tel. 89 751 77 07 ). Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Kartę Dużej Rodziny przyznaje się niezależnie od dochodu rodziny.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawić trzeba oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1). w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2). w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3). w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4). w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5). w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6). w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

Karta jest przyznawana:

1). rodzicowi oraz małżonkowi – na czas nieokreślony
2). dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia
3). dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
4). dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia
5). dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Uprawniony do korzystania z Karty Dużej Rodziny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu o zmianach mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.

Wniosek dostępny pod linkiem:
kliknij tutaj