Zasiłek dla opiekuna jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

W dniu 15.05.2014 roku weszła w życie w/w ustawa określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania wypłacania zasiłków dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do  świadczenia pielęgnacyjnego  wygasła z  mocy prawa na podstawie  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz  niektórych  innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz  z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;      
       
Zasiłek  dla  opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego  zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie  w  powiatowym  urzędzie  pracy  jako  osoba  poszukująca  pracy  lub  posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom   rolników  lub  domownikom  w  przypadku  zaprzestania  prowadzenia   przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym  pod rygorem odpowiedzialności   karnej  za   składanie   fałszywych   zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.”  Klauzula ta zastępuje  pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do   świadczeń pielęgnacyjnych  wszczyna  na  wniosek  osoby  ubiegającej się  o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia  w  życie  ustawy.

Jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o   niepełnosprawności lub orzeczenia o  stopniu  niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana  opieka, wniosek  może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania  tego  orzeczenia.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ może odebrać oświadczenie o spełnianiu  warunków  do  otrzymania  świadczenia   pielęgnacyjnego   na   podstawie ustawy  z  dnia  28  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31  grudnia  2012 r.,  odpowiednio  za  okresy od dnia 01.07.2013 roku do 14.05.2014 roku  lub w dniu składania wniosku.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  zeznań.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o  niepełnosprawności  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności  lub  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności  lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. Wówczas prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do  zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia  o  niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Tym samym prawo  do  zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 w/w ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek dla opiekuna przysługuje po spełnieniu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2013 r. poz. 567);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).