Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
 2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 3. spełniają kryterium dochodowe.

1) Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym szkole wojskowej

–   jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

2) Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu)

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2, jeżeli:

 • w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
 • lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

3)    Kryterium dochodowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym – 40% (2 862,19 zł),
 2. wieloosobowym – 30% (2 146,64 zł)

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (7 155,48 zł).

  

DOCHÓD

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust.3, tj.:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 3. schronisku dla nieletnich,
 4. zakładzie poprawczym,
 5. zakładzie karnym,
 6. szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.1) ), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

Wysokość dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059) osiąganego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ustala się, przyjmując dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Roczną wysokość przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje się jako czterokrotność przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

UWAGA: W deklaracji o dochodach uwzględniamy dochody z pełnych trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniające nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, wyprowadziła się lub zmarła przed dniem złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać 50 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu (Uchwała Nr XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 kwietnia 2004 roku w prawie maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego).

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji (35,78 zł) – art. 7 pkt. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

(Uwaga: zgodnie z katalogiem świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (katalog jest opublikowany na stronie ZUS), uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – pod pozycją 68 wskazany jest dodatek mieszkaniowy przyznawany na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych).

Wydatki do dodatku mieszkaniowego to:

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach  przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • inne niż wyżej wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego
 • centralne ogrzewanie
 • zimna wody
 • podgrzanie wody
 • nieczystości płynne
 • odpady
 • fundusz remontowy

 

 Druki do pobrania: