DODATEK ENERGETYCZNY - dla odbiorców wrażliwych

 

Podstawa prawna:

  •      ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);
  •      obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.(M.P. z 2020 r. poz. 374);
  •      uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych przysługuje przy spełnieniu wszystkich poniższych wymogów: 

1)   osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2133),

2)   osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3)   zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zasady ustalania wysokości dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust.2 pkt 18 lit d. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

 

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

1)     900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2)     1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3)     1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

 

Przyznanie dodatku następuje :

 -      na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowym, umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej, (wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy pobrać w MOPS Reszel lub stronie www.mopsreszel.pl)

 -    przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

 

Wypłata dodatku

Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

 

Forma wypłaty

Kasa MOPS w Reszlu w terminach ustalonych w decyzji lub konto wskazane we wniosku

 

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 r.

 

1 osobowe

900 kWh

270 kWh

0,5047 kWh

10,94 zł

2-4 osób

1250 kWh

375 kWh

0,5047 kWh

15,19 zł

min.5 osób

1500 kWh

450 kWh

0,5047 kWh

18,23 zł

 

Uchylenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowoduje również wszczęcie procedury uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, gdyż dotychczasowy beneficjent pomocy nie będzie już dłużej odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

 

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dodatku energetycznego wstrzymuje wykonanie decyzji – wypłatę tego dodatku – zgodnie z treścią art. 130 § 2 KPA.


 

1. Klauzula_RODO.pdf

2. Wniosek_o_wypłatę_dodatku_energetycznego.pdf

3. Monitor_Polski_z_21_kwietnia_2020r._poz._374.pdf